ňĻť“ňŇ—° ĘťÕŃŔŇ∑—Ť«šĽ ĘŤ“« “√Ľ√–™“ —Ńĺ—Ļłž ĘťÕŃŔŇ°“√ī”ŗĻ‘Ļß“Ļ ňĻ—ß ◊Õ√“™°“√ ľŇ‘Ķņ—≥Īž„Ļ∑ťÕß∂‘ŤĻ ŠňŇŤß∑ŤÕßŗ∑’Ť¬« °√–ī“Ļ Ļ∑Ļ“ Ķ‘īĶŤÕŗ√“
 

 .: ĘťÕŃŔŇĺ◊ťĻį“Ļ :.
 

 ņ“ĺ∑—Ť«šĽŠŇ–ĘťÕŃŔŇĺ◊ťĻį“Ļ

 

1.īť“Ļ°“¬ņ“ĺ

          1.1 ∑’ŤĶ—ťßĘÕßňŃŔŤļť“Ļň√◊ÕĶ”ļŇ

Õߧž°“√ļ√‘ň“√ Ť«ĻĶ”ļŇľ“Ļť”¬ťÕ¬  Ķ—ťßÕ¬ŔŤňŃŔŤ∑’Ť 9  Ķ”ļŇľ“Ļť”¬ťÕ¬ Õ”ŗņÕňĻÕßĺÕ°®—ßň«—ī√ťÕ¬ŗÕÁī Ķ”ļŇľ“Ļť”¬ťÕ¬Ķ—ťßÕ¬ŔŤ∑“ß∑‘»Ķ–«—ĻÕÕ°ĘÕßÕ”ŗņÕňĻÕßĺÕ°  ňŤ“ß®“°Õ”ŗņÕňĻÕßĺÕ°  Ľ√–Ń“≥ 1ů °‘‚ŇŗŃĶ√ ŠŇ–ňŤ“ß®“°®—ßň«—ī√ťÕ¬ŗÕÁīĽ√–Ń“≥  90  °‘‚ŇŗŃĶ√

∑‘»ŗňĻ◊Õ          Ķ‘īĶŤÕ°—ļŗ∑◊Õ°ŗĘ“ŗĘ’¬«    Õ”ŗņÕňĻÕß Ŕß   ®—ßň«—īŃō°ī“ň“√

∑‘»„Ķť             Ķ‘īĶŤÕ°—ļĶ”ļŇ‚§° «Ť“ß   Õ”ŗņÕňĻÕßĺÕ°  ®—ßň«—ī√ťÕ¬ŗÕÁī

∑‘»Ķ–«—ĻÕÕ°     Ķ‘īĶŤÕ°—ļĶ”ļŇňťÕߊęß    Õ”ŗņÕŗŇ‘ßĻ°∑“      ®—ßň«—ī¬‚ ł√

∑‘»Ķ–«—ĻĶ°      Ķ‘īĶŤÕ°—ļĶ”ļŇļ÷ßß“Ń     Õ”ŗņÕňĻÕßĺÕ°   ®—ßň«—ī√ťÕ¬ŗÕÁī

 

          1.2 Ň—°…≥–ņŔŃ‘Ľ√–ŗ∑»

                   Ķ”ļŇľ“Ļť”¬ťÕ¬ Õ”ŗņÕňĻÕßĺÕ° ®—ßň«—ī√ťÕ¬ŗÕÁī Õ¬ŔŤ„Ļ°ŇōŤŃņ“§Ķ–«—ĻÕÕ°ŗ©’¬ßŗňĻ◊ÕĶÕĻ°Ň“ß ę÷Ťß§√Õļ§ŇōŃĺ◊ťĻ∑’Ť®—ßň«—ī 4 ®—ßň«—ī Ľ√–°Õļīť«¬ ®—ßň«—ī°“Ő ‘Ļłōž ®—ßň«—īĘÕĻŠ°ŤĻ ®—ßň«—īŃň“ “√§“Ń ŠŇ–®—ßň«—ī√ťÕ¬ŗÕÁī Ķ”ļŇľ“Ļť”¬ťÕ¬Ń’ŗĻ◊ťÕ∑’Ť‚ī¬Ľ√–Ń“≥ 39.0812 Ķ“√“ß°‘‚ŇŗŃĶ√ ň√◊Õ§‘īŗĽÁĻ 24,425.75 š√Ť  ņ“ĺĺ◊ťĻ∑’ŤņŔŃ‘Ľ√–ŗ∑»‚ī¬∑—Ť«šĽŗĽÁĻ∑’Ť√“ļŇōŤŃ Ň—ļĺ◊ťĻ∑’ŤīÕĻ Ŕß  ŠŇ–∑’Ť√“ļŗ™‘ßŗĘ“∑“ß∑‘»„Ķť  ∑‘»ŗňĻ◊ÕŠŇ–∑‘»Ķ–«—ĻÕÕ°®–ŗĽÁĻņŔŗĘ“ĘĻ“īŗŇÁ°  ŗĽÁĻŠĻ«¬“«Ķ‘īĶŤÕ°—ĻšĽ¬—ßŗ∑◊Õ°ŗĘ“ņŔĺ“Ļ  ŗ∑◊Õ°ŗĘ“ŗňŇŤ“Ļ’ťŗĽÁĻŠňŇŤßĶťĻĻť” ŠŇ–Ń’ĽŤ“šŃť§ŤÕĻĘť“ßÕōīŃ ŃļŔ√≥ž                

 

          1.3 Ň—°…≥–ņŔŃ‘Õ“°“»

                    Ň—°…≥–ņŔŃ‘Õ“°“»ŗĽÁĻŠļļŃ√ ōŃ  3  ńīŔ  §◊Õ

                   ńīŔ√ťÕĻ           ŗ√‘ŤŃĶ—ťßŠĶŤ         ŗī◊ÕĻŃ’Ļ“§Ń       -       ŗī◊ÕĻĺń…ņ“§Ń

                   ńīŔĹĻ             ŗ√‘ŤŃĶ—ťßŠĶŤ         ŗī◊ÕĻŃ‘∂ōĻ“¬Ļ      -       ŗī◊ÕĻĶōŇ“§Ń

                   ńīŔňĻ“«          ŗ√‘ŤŃĶ—ťßŠĶŤ         ŗī◊ÕĻĺń»®‘°“¬Ļ  -       ŗī◊ÕĻ°ōŃņ“ĺ—Ļłž

 

          1.4 Ň—°…≥–ĘÕßī‘Ļ

Ň—°…≥–ī‘ĻĘÕßĶ”ļŇľ“Ļť”¬ťÕ¬ Ń’®”Ļ«Ļ™ōīī‘Ļ 17 ™ōīī‘Ļ Ľ√–°Õļīť«¬ ™ōīī‘ĻŗĘ“„ň≠Ť

ĺ◊ťĻ∑’Ť 1,924.61 š√Ť, ™ōīī‘Ļŗ√≥Ŕ ĺ◊ťĻ∑’Ť 5,316.72 š√Ť, ™ōīī‘Ļ‚§√“™ ĺ◊ťĻ∑’Ť 1.90 š√Ť, ™ōīī‘Ļ‚§√“™ļĻ∑’Ť ŔߊҖ™ōīī‘Ļ‚ĺĻĺ‘ —¬ ĺ◊ťĻ∑’Ť 245.59 š√Ť, ™ōīī‘ĻīŤ“Ļęť“¬ ĺ◊ťĻ∑’Ť 32.70 š√Ť, ™ōīī‘ĻĻť”ĺÕß ĺ◊ťĻ∑’Ť 694.92 š√Ť, ™ōīī‘Ļ¬‚ ł√ ĺ◊ťĻ∑’Ť 1,643.75 š√Ť, ™ōīī‘Ļ√ťÕ¬ŗÕÁī ĺ◊ťĻ∑’Ť 832.40 š√Ť, ™ōīī‘Ļ√ťÕ¬ŗÕÁīŠŇ–ī‘Ļŗ√≥Ŕ ĺ◊ťĻ∑’Ť 2,263.32 š√Ť, ™ōīī‘Ļ√ťÕ¬ŗÕÁī∑’ŤŗĽÁĻī‘Ļ√Ť«Ļň¬“ļ ĺ◊ťĻ∑’Ť 2,692.32 š√Ť, ™ōīī‘Ļ —ĻĽŤ“ĶÕß ĺ◊ťĻ∑’Ť 25.61 š√Ť, ™ōīī‘Ļ —ĻĽŤ“ĶÕß∑’ŤŃ’ňĻť“ī‘ĻŗĽÁĻ∑√“¬ňĻ“Ń“° ĺ◊ťĻ∑’Ť 1,715.36 š√Ť, ™ōīī‘ĻňŇŤŃŗ°Ť“ ĺ◊ťĻ∑’Ť 659.80 š√Ť, ™ōīī‘Ļ∑’ŤÕ¬ŔŤÕ“»—¬ ĺ◊ťĻ∑’Ť 539.92.61 š√Ť, ĺ◊ťĻ∑’ŤŇ“ī™—Ļŗ™‘ßęťÕĻ ĺ◊ťĻ∑’Ť 3,476.13 š√Ť

          1.5 Ň—°…≥–ĘÕߊňŇŤßĻť”

                    Ň—°…≥–ŠňŇŤßĻť”ņ“¬„ĻĶ”ļŇľ“Ļť”¬ťÕ¬ ‚ī¬Ń“°ŗĽÁĻŠňŇŤßĻť”∑’Ťŗ°‘īĘ÷ťĻŗÕßĶ“Ńł√√Ń™“Ķ‘ę÷ŤßŗĽÁĻŠňŇŤßĻť”ľ‘«ī‘Ļ ŗ™ŤĻ Ň”ňť«¬»√’Ńß§Ň Ň”ňť«¬§ťÕ Ň”ňť«¬ ťŃĽŤÕ¬ Ň”ňť«¬°°ľ÷ťß Ň”ňť«¬ĘÕĻŠīß Ň”ňť«¬§”ŗŃÁ° Ň”ňť«¬ĶŤÕßŇŤÕß Ň”ňť«¬Ę’ťŗ∂ť“ Ň”ňť«¬ĽŤ“ “Ļ ňť«¬š ťš°Ť ňť«¬ ’Š ī ŌŇŌ ŠňŇŤßĻť”∑’ŤŃĻō…¬ž √ť“ßĘ÷ťĻ ŗ™ŤĻ ňť«¬‚ĽŤß ňť«¬§÷°ń∑ł‘ž ňĻÕߧ”ň—«ňŇōī ŌŇŌ ĻÕ°®“°ŠňŇŤßĻť”∑—ťß Õß™Ļ‘īŠŇť«¬—ßŃ’ŠňŇŤßĻť”„Ķťī‘Ļ∑’ŤÕߧž°“√ļ√‘ň“√ Ť«ĻĶ”ļŇľ“Ļť”¬ťÕ¬ šīťĻ”Ń“„™ťŗĺ◊ŤÕļ√‘°“√Ľ√–™“™Ļ §◊Õ Ļť”ļ“ī“Ň

 

          1.6 Ň—°…≥–ĘÕߚѝŠŇ–ĽŤ“šŃť

∑√—嬓°√ł√√Ń™“Ķ‘„Ļĺ◊ťĻ∑’Ť Ķ”ļŇľ“Ļť”¬ťÕ¬ ∂◊Õšīť«Ť“ŗĽÁĻĶ”ļŇ∑’Ť¬—ßŃ’§«“ŃÕōīŃ ŃļŔ√≥žÕ¬ŔŤ„ĻŗĘĶĽŤ“ ß«ĻŠňŤß™“Ķ‘ ĽŤ“īßŃ–Õ’Ť Ń’ĘÕß∑√—嬓°√∑“ßł√√Ń™“Ķ‘∑’ŤňŇßŗňŇ◊ÕÕ¬ŔŤŃ“° ”ň√—ļĺ◊™∑’ŤŃ’Ń“°Ľ√–°Õļīť«¬ šŃťŗĶÁß√—ß šŃť√—ß šŃťĶ–ŗ§’¬Ļ šŃťĺ¬ōß šŃťŠīß šŃťĶ–Šļ° šŃť¬“ß šŃťĺ√«ß ŠŇ–™Ļ‘īÕ◊ŤĻś ∑’ŤŃ’§Ť“®”Ļ«ĻŃ“° ŠŇ–Ń’ĘÕ߼Ť“°—ļł√√Ń™“Ķ‘Õ◊ŤĻīť«¬

2. īť“Ļ°“√ŗŃ◊Õß°“√Ľ°§√Õß

          2.1 ŗĘĶ°“√Ľ°§√Õß

Ķ”ļŇľ“Ļť”¬ťÕ¬Ľ√–°Õļīť«¬®”Ļ«ĻňŃŔŤļť“Ļ  13  ňŃŔŤļť“Ļ Ľ√–°Õļīť«¬°”Ļ—Ļ ŠŇ–ľŔť„ň≠Ťļť“Ļ Ķ“Ń√“¬™◊ŤÕī—ßĶŤÕšĽĻ’ť

ňŃŔŤ∑’Ť

™◊ŤÕňŃŔŤļť“Ļ

™◊ŤÕ – Ļ“Ń °ōŇ

‚∑√»—ĺ∑ž

ňŃ“¬ŗňĶō

1

ļť“Ļ‚§°°Ň“ß

Ļ“¬ļōīī’ ÕōŤĻŗŃ◊Õß

06-1957-5424

ľŔť„ň≠Ťļť“Ļ

2

ļť“Ļ‚§°°Ň“ß

Ļ“¬ ōĘ —ĻĶž  Ň“ß ‘ßňž

09-4398-9800

ľŔť„ň≠Ťļť“Ļ

3

ļť“ĻīßĘ’ťĻ“§

Ļ“¬∑Õß„  Š ß«ß§ž

09-4575-9484

ľŔť„ň≠Ťļť“Ļ

4

ļť“Ļňť«¬§ťÕ

Ļ“¬ļō≠√Ť«Ń ĘōĻ —Ķ¬ž

08-3143-5202

ľŔť„ň≠Ťļť“Ļ

5

ļť“ĻŗňŇŤ“ĘōŃŃ—Ļ

Ļ“¬ĺŔĻ ļō≠§’√’

08-6239-6289

ľŔť„ň≠Ťļť“Ļ

6

ļť“Ļ∑Ť“ –Õ“ī

Ļ“¬®”ŇÕß ‚¬ł“®—Ļ∑√ž

08-3337-4140

ľŔť„ň≠Ťļť“Ļ

7

ļť“ĻŗňŇŤ“ĘōŃŃ—Ļ

Ļ“¬ ōĺ®Ļž ™ōŃĺŇ

08-5755-9187

ľŔť„ň≠Ťļť“Ļ

8

ļť“ĻĻťÕ¬§”ŗŃÁ°

Ļ“¬Õ√ō≥ ®—Ļ∑ņŔŃ‘

09-6689-4688

ľŔť„ň≠Ťļť“Ļ

9

ļť“Ļľ“Ļť”¬ťÕ¬

Ļ“¬ļŤÕŠ°ť« š™¬Š ß

08-3413-8032

ľŔť„ň≠Ťļť“Ļ

10

ļť“Ļ∑Ť“ ťŃĽŤÕ¬

Ļ“ß Ń„® ÕŤÕĻÕ“√’

06-2145-0317

09-2804-0548

ľŔť„ň≠Ťļť“Ļ

11

ļť“Ļ‚ĻĻŃ“Ň’

Ļ“¬ Ńŗī™ Ļ“∑ŃĺŇ

09-9320-9075

ľŔť„ň≠Ťļť“Ļ

12

ļť“Ļ«—ßĻť”«Ļ

Ļ“¬Õ—§√«—≤Ļž »√’ĺ–¬ÕŃ

08-9714-6031

°”Ļ—Ļ

13

ļť“Ļ«—ßĻť”ŗ¬ÁĻ

Ļ“ß«—™√“ĺ√ °Õß»√’

08-0183-4750

ľŔť„ň≠Ťļť“Ļ

         

          2.2 °“√ŗŇ◊Õ°Ķ—ťß

°“√ŗŇ◊Õ°Ķ—ťßľŔťļ√‘ň“√ŠŇ– Ń“™‘° ņ“Õߧž°“√ļ√‘ň“√ Ť«ĻĶ”ļŇ Ķ“Ńĺ√–√“™ļ—≠≠—Ķ‘ ņ“Ķ”ļŇŠŇ–Õߧž°“√ļ√‘ň“√ Ť«ĻĶ”ļŇ ĺ.». 2537 ŠŇ–∑’ŤŠ°ťšĘŗĺ‘ŤŃŗĶ‘Ń∂÷߼—®®ōļ—Ļ Ń’®”Ļ«Ļ 13 ňŃŔŤļť“Ļ ľŔťļ√‘ň“√∑ťÕß∂‘ŤĻ Ľ√–°Õļīť«¬ Ļ“¬°Õߧž°“√ļ√‘ň“√ Ť«ĻĶ”ļŇ ®”Ļ«Ļ 1 §Ļ √ÕßĻ“¬°Õߧž°“√ļ√‘ň“√ Ť«ĻĶ”ļŇ ®”Ļ«Ļ 2 §Ļ ŗŇĘ“Ļō°“√Ļ“¬°Õߧž°“√ļ√‘ň“√ Ť«ĻĶ”ļŇ ®”Ļ«Ļ 1 §Ļ Ń’°“√ŗŇ◊Õ°Ķ—ťß Ń“™‘° ņ“Õߧž°“√ļ√‘ň“√ Ť«ĻĶ”ļŇ ňŃŔŤļť“ĻŇ– 2 §Ļ 13 ňŃŔŤļť“Ļ √«ŃŗĽÁĻ 26 §Ļ

 

 

 

 

 

§≥–ľŔťļ√‘ň“√ Ľ√–°Õļīť«¬

Ň”ī—ļ

™◊ŤÕ – Ļ“Ń °ōŇ

Ķ”ŠňĻŤß

‚∑√»—ĺ∑ž

1

Ļ“¬ “§√ ‚¬™ĻžŗŃ◊Õßšĺ√

Ļ“¬°Õߧž°“√ļ√‘ň“√ Ť«ĻĶ”ļŇľ“Ļť”¬ťÕ¬

09-4960-3997

2

Ļ“¬ Ń“Ļ  ō«–»√’

√ÕßĻ“¬°Õߧž°“√ļ√‘ň“√ Ť«ĻĶ”ļŇľ“Ļť”¬ťÕ¬

08-9621-4791

3

Ļ“¬ŗĶ’¬ß  ‘Ļņ—°ī’

√ÕßĻ“¬°Õߧž°“√ļ√‘ň“√ Ť«ĻĶ”ļŇľ“Ļť”¬ťÕ¬

09-8586-5608

4

Ļ“¬ļ√√īŇ Ļ“ŃŇ“¬

ŗŇĘ“Ļō°“√Ļ“¬°Õߧž°“√ļ√‘ň“√ Ť«ĻĶ”ļŇľ“Ļť”¬ťÕ¬

06-4132-5417

§≥– Ń“™‘° ņ“Õߧž°“√ļ√‘ň“√ Ť«ĻĶ”ļŇľ“Ļť”¬ťÕ¬ Ľ√–°Õļīť«¬

ňŃŔŤ∑’Ť

™◊ŤÕňŃŔŤļť“Ļ

™◊ŤÕ – Ļ“Ń °ōŇ

‚∑√»—ĺ∑ž

1

ļť“Ļ‚§°°Ň“ß

Ļ“¬ Ńĺ√  ō√–ŗ Ļ

08-4677-1490

Ļ“¬ ”√“≠ „®∑“Ļ

06-4048-0905

2

ļť“Ļ‚§°°Ň“ß

Ļ“¬ŗ¬◊ÕŃ Ļ«Ļ®—Ļ∑√ž

08-9228-1465

Ļ“¬∑«’ĺ√ ‚§Ķ√ Ńļ—Ķ‘

08-6855-3303

3

ļť“ĻīßĘ’ťĻ“§

Ļ“¬ÕŤÕĻ ’ °—Ļņ—¬

08-6151-0678

Ļ“¬š«¬°√≥ž Ľ“°ň«“Ļ

09-4270-1591

09-3070-1689

09-9128-7159

4

ļť“Ļňť«¬§ťÕ

Ļ“¬Š ßŗĺ™√ Š ß«ß…ž

09-4574-3230

Ļ“ßŗĺ™√ ō«√√≥ ŗѶš™¬ņ—°ī‘ž

09-3567-5366

5

ļť“ĻŗňŇŤ“ĘōŃŃ—Ļ

Ļ“¬Ľ√–ī‘…į ‚ÕťÕ“√’

08-2001-7217

Ļ“¬«‘°ōŇ  ’ĺŇ√“™

08-8746-3369

6

ļť“Ļ∑Ť“ –Õ“ī

Ļ“ß “«∑ÕßĻņ“ ‚¬ł“®—Ļ∑√ž

09-0860-2321

Ļ“¬Õōī√ ‚ĺł‘ž ōĘ

08-6238-6584

7

ļť“ĻŗňŇŤ“ĘōŃŃ—Ļ

Ļ“¬ ōĺ√Ń ĺ—ĻłōžňÕŃ

09-3462-0322

Ļ“¬ Ń—¬ ‚ĺł‘ž ōĘ

08-4794-3418

09-3382-6445

8

ļť“ĻĻťÕ¬§”ŗŃÁ°

-

-

-

-

9

ļť“Ļľ“Ļť”¬ťÕ¬

Ļ“¬∑«’ ÕŔŤ§”

06-1968-0577

-

-

10

ļť“Ļ∑Ť“ ťŃĽŤÕ¬

Ļ“¬Ľ√– ß§ž ň“ Ļ“Ń

09-5307-6711

-

-

11

ļť“Ļ‚ĻĻŃ“Ň’

Ļ“¬®—Ļ∑√ž∑’ ĺ‘Ň“Õ“ĺ‘…

09-6143-8594

Ļ“¬ļ—≠™“ ļō‚őŃ

09-8650-6649

12

ļť“Ļ«—ßĻť”«Ļ

Ļ“¬ ōņ“ĺ »√’ ōņ“

06-1952-6255

-

-

13

ļť“Ļ«—ßĻť”ŗ¬ÁĻ

Ļ“ßŗ ’Ť¬Ļ ®—Ļ∑√“

06-3913-7270

Ļ“¬®√—≠ ī“«ŗ√◊Õß

09-9274-6149

 

3.Ľ√–™“°√

          3.1 ĘťÕŃŔŇŗ°’Ť¬«°—ļ®”Ļ«ĻĽ√–™“°√

Ľ√–™“°√ ≥ «—Ļ∑’Ť 22 ŗī◊ÕĻ ĺń…ņ“§Ń  ĺ.». 2562  √«Ń∑—ťß ‘ťĻ 6,134 §Ļ   ™“¬

3,069 §Ļ ň≠‘ß 3,065 §Ļ ®”Ļ«Ļ§√—«ŗ√◊ÕĻ∑—ťß ‘ťĻ 1,841 §√—«ŗ√◊ÕĻ Š¬°ŗĽÁĻī—ßĻ’ť

 

ňŃŔŤ∑’Ť

™◊ŤÕňŃŔŤļť“Ļ

®”Ļ«Ļ§√—«ŗ√◊ÕĻ

Ľ√–™“°√

√«Ń

™“¬

ň≠‘ß

1

ļť“Ļ‚§°°Ň“ß

156

239

212

451

2

ļť“Ļ‚§°°Ň“ß

134

199

210

409

3

ļť“ĻīßĘ’ťĻ“§

149

230

245

475

4

ļť“Ļňť«¬§ťÕ

151

259

256

515

5

ļť“ĻŗňŇŤ“ĘōŃŃ—Ļ

153

283

305

588

6

ļť“Ļ∑Ť“ –Õ“ī

132

211

191

402

7

ļť“ĻŗňŇŤ“ĘōŃŃ—Ļ

137

252

260

512

8

ļť“ĻĻťÕ¬§”ŗŃÁ°

51

86

80

166

9

ļť“Ļľ“Ļť”¬ťÕ¬

162

213

199

412

10

ļť“Ļ∑Ť“ ťŃĽŤÕ¬

154

254

288

542

11

ļť“Ļ‚ĻĻŃ“Ň’

151

269

272

541

12

ļť“Ļ«—ßĻť”«Ļ

162

293

275

568

13

ļť“Ļ«—ßĻť”ŗ¬ÁĻ

149

281

272

553

√«Ń

1,841

3,069

3,065

6,134

 

ĘťÕŃŔŇ®“° ”Ļ—°ß“Ļ∑–ŗļ’¬ĻÕ”ŗņÕňĻÕßĺÕ° ®—ßň«—ī√ťÕ¬ŗÕÁī

ĘťÕŃŔŇŗŃ◊ŤÕ«—Ļ∑’Ť 22 ĺń…ņ“§Ń ĺ.». 2562

          3.2 ™Ť«ßÕ“¬ōŠŇ–®”Ļ«ĻĽ√–™“°√

Ň”ī—ļ

™Ť«ßÕ“¬ō

™“¬

ň≠‘ß

√«Ń

1

0 – 14 (364 «—Ļ)

522

525

1,047

2

15 – 17 (364 «—Ļ)

120

107

227

3

18 – 59 (364 «—Ļ)

2,012

1,980

3,992

4

60 Ľ’Ę÷ťĻšĽ

412

448

860

√«Ń

3,066

3,060

6,126

 

4. ņ“ĺ∑“ß —ߧŃ

          4.1 °“√»÷°…“

          ‚√ßŗ√’¬ĻĽ√–∂Ń»÷°…“      2    ŠňŤß šīťŠ°Ť

                      1. ‚√ßŗ√’¬ĻŗňŇŤ“ĘōŃŃ—Ļ∑Ť“ –Õ“ī

                      2. ‚√ßŗ√’¬Ļ™ōŃ™Ļļť“Ļ‚§°°Ň“ßŃ‘Ķ√ņ“ĺ∑’Ť 84

          ‚√ßŗ√’¬ĻŗÕ°™Ļ             1  ŠňŤß šīťŠ°Ť

                       1. ‚√ßŗ√’¬ĻÕĻōļ“Ň ōĻ—Ļ∑“

          ‚√ßŗ√’¬ĻŃ—ł¬Ń»÷°…“       1  ŠňŤß šīťŠ°Ť

                       1. ‚√ßŗ√’¬Ļľ“Ļť”∑‘嬞«‘∑¬“

                   »ŔĻ¬žĺ—≤Ļ“ŗīÁ°ŗŇÁ°°ŤÕĻ«—¬ŗ√’¬Ļ  2  ŠňŤß šīťŠ°Ť

                       1. »ŔĻ¬žĺ—≤Ļ“ŗīÁ°ŗŇÁ°ŗňŇŤ“ĘōŃŃ—Ļ∑Ť“ –Õ“ī

                       2. »ŔĻ¬žĺ—≤Ļ“ŗīÁ°ŗŇÁ°ļť“Ļ‚§°°Ň“ß

 

                   „Ļĺ◊ťĻ∑’ŤŃ’°“√»÷°…“ĻÕ°√–ļļ (°»Ļ.ľ“Ļť”¬ťÕ¬)  1  ŠňŤß

                       1. »ŔĻ¬ž°“√»÷°…“ĻÕ°√–ļļŠŇ–°“√»÷°…“Ķ“ŃÕ—ł¬“»—¬

®”ŠĻ°Ķ“Ń°“√»÷°…“

 

Ľ√–ŗņ∑°“√»÷°…“

ŗĺ»™“¬

ŗĺ»ň≠‘ß

√«Ń

§Ļ

√ťÕ¬Ň–

§Ļ

√ťÕ¬Ň–

§Ļ

√ťÕ¬Ň–

šŃŤŗ§¬»÷°…“

101

2.18

102

2.20

203

4.38

ÕĻōļ“Ň/»ŔĻ¬žŗīÁ°ŗŇÁ°

38

0.82

23

0.50

61

1.32

ĶŤ”°«Ť“™—ťĻĽ√–∂ŃŌ (Ľ.4,Ľ.7,Ľ.6)

213

4.59

232

5.00

445

9.59

™—ťĻĽ√–∂ŃŌ (Ľ.4,Ľ.7,Ľ.6)

1,122

24.19

1,125

24.26

2,247

48.45

Ń.ĶťĻ (Ń».1-3 ň√◊Õ Ń.1-3)

323

6.96

28.

6.10

606

13.07

Ń.ĽŇ“¬ (Ń».4-5 ň√◊Õ Ń.4-6)

371

8.00

355

7.65

726

15.65

ÕĻōĽ√‘≠≠“ ň√◊Õŗ∑’¬ļŗ∑Ť“ ň√◊Õ Ľ« .

43

0.93

26

0.56

69

1.49

Ľ.Ķ√’ ň√◊Õŗ∑’¬ļŗ∑Ť“

110

2.37

153

3.30

263

5.67

 Ŕß°«Ť“Ľ√‘≠≠“Ķ√’

8

0.17

10

0.22

18

0.39

√«Ń

2,329

50.22

2,309

49.78

4,638

100.00

 

          4.2  “ł“√≥ ōĘ

1. ‚√ß嬓ļ“Ň Ťßŗ √‘Ń ōĘņ“ĺĶ”ļŇľ“Ļť”¬ťÕ¬                 1        ŠňŤß

2. »ŔĻ¬ž “ł“√≥ ōĘŃŔŇį“Ļ™ōŃ™Ļ                                        13      ŠňŤß

 

          4.3  ∂“Ļ∑’Ť√“™°“√Õ◊ŤĻś

1.  ∂“Ļ’Ķ”√«®ņŔł√‚§° «Ť“ß                                              1        ŠňŤß

5.√–ļļļ√‘°“√ĺ◊ťĻį“Ļ

          5.1 °“√§ŃĻ“§ŃĘĻ Ťß

Ń’∂ĻĻŇ“ī¬“ߊÕŇŅ—Ň∑ž ∂ĻĻ§ÕĻ°√’Ķŗ √‘ŃŗňŇÁ° ŠŇ–∂ĻĻŇŔ°√—ß

™Ļ‘ī

Ň“ī¬“ߊՠŅ—Ň ž

( “¬)

§ÕĻ°√’Ķŗ √‘ŃŗňŇÁ°

( “¬)

ŇŔ°√—ß

( “¬)

®”Ļ«Ļ∂ĻĻÕ◊ŤĻś

( “¬)

∂ĻĻ

6

64

97

4

 –ĺ“Ļ

-

3

-

2

          ŗ ťĻ∑“ß∑’ŤŇß∑–ŗļ’¬Ļ∑“ßňŇ«ß∑ťÕß∂‘ŤĻ  ®”Ļ«Ļ 2 ŗ ťĻ∑“ß Ľ√–°Õļīť«¬

Ľ√–ŗņ∑∂ĻĻŇŔ°√—ß

          1.  “¬∑“ߊ¬°∑“ßňŇ«ß™Ļļ∑ √Õ 4028 (°Ń.∑’Ť 0+750) ∂÷ßļť“Ļ∑Ť“ –Õ“ī Ķ”ļŇľ“Ļť”¬ťÕ¬ Õ”ŗņÕňĻÕßĺÕ° ®—ßň«—ī√ťÕ¬ŗÕÁī √–¬–∑“ß 1.500 °‘‚ŇŗŃĶ√ °«ť“ß 4.00 ŗŃĶ√ ®ōīŗ√‘ŤŃĶťĻ “¬∑“ß °Ń.

∑’Ť 0+000 Š¬°∑“ßňŇ«ß™Ļļ∑ √Õ 4028 (ļť“ĻŗňŇŤ“ĘōŃŃ—Ļ) ĺ‘°—ī N 161936.91 E 1041645.50 ®ōī ‘ťĻ ōī “¬∑“ß °Ń. ∑’Ť 1+500 Š¬°∑“ßňŇ«ß™Ļļ∑ √Õ 4043 (ļť“Ļ∑Ť“ –Õ“ī) ĺ‘°—ī N 161943.15

E 1041732.04

          2.  “¬∑“ߊ¬°∑“ßňŇ«ß ňŃ“¬ŗŇĘ 2136 (°Ń.∑’Ť 114+400) ∂÷ßļť“Ļ∑Ť“ –Õ“ī Ķ”ļŇľ“Ļť”¬ťÕ¬ Õ”ŗņÕňĻÕßĺÕ° ®—ßň«—ī√ťÕ¬ŗÕÁī √–¬–∑“ß 4.000 °‘‚ŇŗŃĶ√ °«ť“ß 4.00 ŗŃĶ√ ®ōīŗ√‘ŤŃĶťĻ “¬∑“ß °Ń. ∑’Ť 0+000 Š¬°∑“ßňŇ«ß™Ļļ∑ ňŃ“¬ŗŇĘ 2136 ĺ‘°—ī N 161827.42 E 1042034.63 ®ōī ‘ťĻ ōī “¬∑“ß °Ń. ∑’Ť 4+000 ļť“Ļ‚ĻĻŃ“Ň’ ĺ‘°—ī N 161710.04 E 1041928.91

          5.2 °“√šŅŅť“

Ń’√–ļļšŅŅť“§√ļ∑ō°ňŃŔŤļť“Ļ  ®”Ļ«Ļ  1,780   §√—«ŗ√◊ÕĻ  §‘īŗĽÁĻ 99 ŗĽÕ√žŗęÁĻĶž

 

          5.3 °“√Ľ√–Ľ“

Ń’√–ļļĽ√–Ľ“ňŃŔŤļť“Ļ ®”Ļ«Ļ 13 ňŃŔŤļť“Ļ šīťŠ°Ť ňŃŔŤ∑’Ť 1 - 13 ®”Ļ«Ļ§√—«ŗ√◊ÕĻ∑’Ť„™ťĻť”Ľ√–Ľ“ 1,485 §√—«ŗ√◊ÕĻ ®”Ļ«Ļ§√—«ŗ√◊ÕĻ∑’ŤšŃŤ√—ļļ√‘°“√Ľ√–Ľ“ 356 §√—«ŗ√◊ÕĻ

 

ňŃŔŤ∑’Ť

™◊ŤÕňŃŔŤļť“Ļ

®”Ļ«Ļ§√—«ŗ√◊ÕĻ∑—ťßňŃī

(§√—«ŗ√◊ÕĻ)

®”Ļ«Ļ§√—«ŗ√◊ÕĻ

∑’Ť„™ťĻť”Ľ√–Ľ“

(§√—«ŗ√◊ÕĻ)

 
 

1

ļť“Ļ‚§°°Ň“ß

156

162

 

2

ļť“Ļ‚§°°Ň“ß

134

139

 

3

ļť“ĻīßĘ’ťĻ“§

149

171

 

4

ļť“Ļňť«¬§ťÕ

151

130

 

5

ļť“ĻŗňŇŤ“ĘōŃŃ—Ļ

153

122

 

6

ļť“Ļ∑Ť“ –Õ“ī

132

78

 

7

ļť“ĻŗňŇŤ“ĘōŃŃ—Ļ

137

105

 

8

ļť“ĻĻťÕ¬§”ŗŃÁ°

51

41

 

9

ļť“Ļľ“Ļť”¬ťÕ¬

162

96

 

10

ļť“Ļ∑Ť“ ťŃĽŤÕ¬

154

šŃŤ√—ļļ√‘°“√

 

11

ļť“Ļ‚ĻĻŃ“Ň’

151

135

 

12

ļť“Ļ«—ßĻť”«Ļ

162

173

 

13

ļť“Ļ«—ßĻť”ŗ¬ÁĻ

149

133

 

√«Ń

1,841

1,485

 

 

          5.4 ‚∑√»—ĺ∑ž

Ľ—®®ōļ—Ļ∑ō°ňŃŔŤļť“Ļ šŃŤŃ’ĶŔť‚∑√»—ĺ∑ž “ł“√≥– ŗňĶōŗĺ√“–Ľ√–™“™Ļ Ť«Ļ„ň≠Ť„™ť‚∑√»—ĺ∑žŗ§Ň◊ŤÕĻ∑’Ť

 

 

          5.5 šĽ√…≥’¬žň√◊Õ°“√ ◊ŤÕ “√ň√◊Õ°“√ĘĻ Ťß ŠŇ–«— īō §√ōņ—≥Īž

∑’Ť∑”°“√šĽ√…≥’¬ž∑’Ť„°Ňť∑’Ť ōī šīťŠ°Ť šĽ√…≥’¬žňĻÕßĺÕ° Ķ—ťßÕ¬ŔŤ Ķ”ļŇňĻÕßĺÕ° Õ”ŗņÕňĻÕßĺÕ° ®—ßň«—ī√ťÕ¬ŗÕÁī ňŤ“ß®“°Ķ”ļŇľ“Ļť”¬ťÕ¬ Õ”ŗņÕňĻÕßĺÕ° ®—ßň«—ī√ťÕ¬ŗÕÁī šĽ∑“ß∑‘»ŗňĻ◊ÕĽ√–Ń“≥ 13 °‘‚ŇŗŃĶ√

6.√–ļļŗ»√…į°‘®

          6.1 °“√ŗ°…Ķ√

√“…ģ√ Ť«Ļ„ň≠Ť Ľ√–°ÕļÕ“™’ĺ∑”°“√ŗ°…Ķ√°√√Ń šīťŠ°Ť Ęť“« ÕťÕ¬  ¬“ßĺ“√“  Ľ“ŇžŃĻť”Ń—Ļ ŠŇ–Ń—Ļ ”Ľ–ňŇ—ß ī—ßĶ“√“ßĶŤÕšĽĻ’ť

®”ŠĻ°Ķ“Ńĺ◊™∑’ŤĽŇŔ°

 

Ľ√–ŗņ∑Õ“™’ĺ

√«Ń

§Ļ

√ťÕ¬Ň–

ŗ°…Ķ√ – ∑”Ļ“ (Ęť“«)

691

68.96

ŗ°…Ķ√ – ∑”š√Ť (ÕťÕ¬,Ń—Ļ ”Ľ–ňŇ—ß)

171

17.07

ŗ°…Ķ√ – ∑” «Ļ (Ľ“ŇžŃ,¬“ßĺ“√“)

140

13.97

√«Ń

1,002

100.00

ĘťÕŃŔŇ°“√ŗ°…Ķ√®“° ”Ļ—°ß“Ļŗ°…Ķ√Õ”ŗņÕňĻÕßĺÕ° Ľ’ 2562

 

6.2 °“√ļ√‘°“√

Ń’√ť“Ļļ√‘°“√∑”ľŃ ŗ √‘Ń «¬ ĺ◊ťĻ∑’Ť ňŃŔŤ∑’Ť 1-8 ŠŇ–ňŃŔŤ∑’Ť 10 ¬°ŗ«ťĻ ňŃŔŤ∑’Ť 9 ŠŇ–ňŃŔŤ∑’Ť 11

Ń’√’ Õ√ž∑ „Ļĺ◊ťĻ∑’Ť ®”Ļ«Ļ 5 ŠňŤß                     

Ń’‚√ß ’Ęť“«ĘĻ“īŗŇÁ°„Ļĺ◊ťĻ∑’Ť ®”Ļ«Ļ 5 ŠňŤß         

         6.3 °“√∑ŤÕßŗ∑’Ť¬«

                    Ķ”ļŇľ“Ļť”¬ťÕ¬ Õ”ŗņÕňĻÕßĺÕ° ®—ßň«—ī√ťÕ¬ŗÕÁī Ń’ŠňŇŤß∑ŤÕßŗ∑’Ť¬«„Ļĺ◊ťĻ∑’Ť ”§—≠ 2 ŠňŤß šīťŠ°Ť

                    6.3.1. ĺ√–Ńň“ŗ®ī’¬ž™—¬ŃߧŇ

                   ĺ√–Ńň“ŗ®ī’¬ž™—¬Ńß§Ň Ķ—ťßÕ¬ŔŤĶ”ļŇľ“Ļť”¬ťÕ¬ Õ”ŗņÕňĻÕßĺÕ° ®—ßň«—ī√ťÕ¬ŗÕÁī √–¬–∑“ß®“°Ķ—«ŗŃ◊Õß√ťÕ¬ŗÕÁīĽ√–Ń“≥ 80 °‘‚ŇŗŃĶ√ Ń’Ň—°…≥–ŗĽÁĻŃň“ŗ®ī’¬žĘĻ“ī„ň≠Ť∑’Ť«‘®‘Ķ√ĺ‘ ī“√„™ť»‘ŇĽ°√√Ń√Ť«Ń Ń—¬√–ň«Ť“ßņ“§°Ň“ߊҖņ“§Õ’ “ĻŗĽÁĻ°“√ľ Ń°—Ļ√–ň«Ť“ßĺ√–ĽįŃŗ®ī’¬žŠŇ–ĺ√–ł“ĶōĺĻŃ „™ťßļĽ√–Ń“≥°ŤÕ √ť“ß∂÷߼—®®ōļ—Ļ°«Ť“ 3,000 Ňť“Ļļ“∑ ī”ŗĻ‘Ļ°“√ √ť“ß‚ī¬ ĺ√–Õ“®“√¬ž»√’ Ńň“«‘‚√ę÷ŤßŗĽÁĻ»‘…¬ž

ĺ√–Õ“®“√¬žŃ—ŤĻ ņŔ√‘∑—Ķ‚Ķ

ĺ√–Ńň“ŗ®ī’¬ž™—¬ŃߧŇÕÕ°Šļļ‚ī¬°√Ń»‘ŇĽ“°√ ŗĽÁĻ ’Ę“«Ķ°ŠĶŤßŇ«īŇ“¬Ķ√–°“√Ķ“īť«¬

 ’∑ÕßŗňŇ◊ÕßÕ√Ť“Ń √“¬ŇťÕŃīť«¬ŗ®ī’¬žÕߧžŗŇÁ°∑—ťß 8 ∑‘» √ť“ß „ĻŗĻ◊ťÕ∑’Ť 101 š√Ť °«ť“ß 101 ŗŃĶ√ ¬“« 101 ŗŃĶ√ §«“Ń Ŕß 101 ŗŃĶ√√«Ń¬Õī∑Õߧ”ŗĽÁĻ 109 ŗŃĶ√ „™ť∑Õߧ”ňĻ—° 4,750 ļ“∑ ň√◊ÕĽ√–Ń“≥ 60 °‘‚Ň°√—Ń ņ“¬„ĻÕߧžĺ√–Ńň“ŗ®ī’¬žŗňŃ◊ÕĻ Õ¬ŔŤļĻ«‘Ń“ĻŠīĻ «√√§ž

™—ťĻ∑’Ť 1 ŗĽÁĻňťÕß‚∂ß°«ť“ß„ň≠Ť ‚ÕŤÕŤ“ ľĻ—ß®“√÷°Ļ“Ń∑“Ļ“ł‘ļī’ĶŤ“ß ś „™ťŗĽÁĻňťÕ߼√–™ōŃ ļ”ŗĺÁ≠ļō≠

™—ťĻ∑’Ť 2 ŗĽÁĻňťÕß‚∂ß‚ÕŤÕŤ“ŗ™ŤĻ°—Ļ ľĻ—ßĶ‘īĶ—ťß√ŔĽĺ√–ĺō∑łĽ√–«—Ķ‘ Ň«īŇ“¬š∑¬«‘®‘Ķ√ĺ‘ ī“√

™—ťĻ∑’Ť 3 ŗĽÁĻ∑’ŤĽ√–ī‘…į“Ļ√ŔĽĺ√–≥“®“√¬ž Ľ√“™≠ž Õ’ “Ļ„ĻÕī’Ķ ŗĽÁĻ√ŔĽŗňŃ◊ÕĻ Ň—°ň‘ĻÕŤÕĻ ŠŇ–ňōŤĻ√ŔĽŗňŃ◊ÕĻĺ√– ōĽĮ‘Ľ—Ļ‚Ļ 101 Õߧž

™—ťĻ∑’Ť 4 ®—īŗĽÁĻĺ‘ĺ‘łņ—≥ĪžŠ īß«—ī«“Õ“√“Ń  ∂“ĻĽĮ‘ļ—Ķ‘ Ń ∂–«‘Ľ—  Ļ“ °√√Ńį“Ļ∑’Ťňҫ߼ŔŤ»√’ ŗ§¬ļ”ŗĺÁ≠ł√√ŃŃ“

™—ťĻ∑’Ť 5 ļ—Ļšīŗ«’¬Ļ 119 ™—ťĻ ŗĽÁĻňťÕß‚∂ß√ŔĽ√–¶—ß 8 ŗňŇ’Ť¬Ńļ√√®ōĺ√–ļ√Ń “√’√‘°ł“Ķō

                    6.3.2.  «Ļĺń°…»“ Ķ√ž«√√≥§ī’ņ“§Ķ–«—ĻÕÕ°ŗ©’¬ßŗňĻ◊Õ

                    «Ļĺń°…»“ Ķ√ž«√√≥§ī’ ®—ßň«—ī√ťÕ¬ŗÕÁī ŗĽÁĻ‚§√ß°“√ «Ļĺń°…»“ Ķ√ž„Ļ«√√≥§ī’ Ľ√–®”ņ“§Ķ–«—ĻÕÕ°ŗ©’¬ßŗňĻ◊Õ Ķ—ťßÕ¬ŔŤ„Ļļ√‘ŗ«≥ĽŤ“ ß«ĻŠňŤß™“Ķ‘īßŃ–Õ’Ť Ķ”ļŇľ“Ļť”¬ťÕ¬ Õ”ŗņÕňĻÕßĺÕ° ®—ßň«—ī√ťÕ¬ŗÕÁīĻ—°∑ŤÕßŗ∑’Ť¬«∑’Ť Ļ„®Ń“ŗ¬◊ÕĻ “Ń“√∂ŗī‘Ļ∑“ßšĽĶ“Ń∂ĻĻ “¬®—ßň«—ī √ťÕ¬ŗÕÁī - Õ”ŗņÕňĻÕßĺÕ° ∑“ß∑‘» Ķ–«—ĻÕÕ°ŗ©’¬ßŗňĻ◊ÕĘÕßĶ—«®—ßň«—ī Õ¬ŔŤňŤ“ß®“°Ķ—«Õ”ŗņÕĽ√–Ń“≥ 21 °‘‚ŇŗŃĶ√ ŠŇ–Õ¬ŔŤňŤ“ß®“°Ķ—« ®—ßň«—īĽ√–Ń“≥ 94 °‘‚ŇŗŃĶ√ Ň—°…≥–ņŔŃ‘Ľ√–ŗ∑»ļ√‘ŗ«≥∑’ŤĶ—ťßĘÕß «Ļĺń°…»“ Ķ√ž«√√≥§ī’ŠňŤßĻ’ť ŗĽÁĻŗ∑◊Õ°ŗĘ“ņŔŗĘ’¬«∑’ŤŃ’√–ī—ļ§«“Ń Ŕß 340-400 ŗŃĶ√  ņ“ĺŗĽÁĻĽŤ“ŗļ≠®ĺ√√≥ŠŇ–ĽŤ“∑’Ť°”Ň—ßŅ◊ťĻ ņ“ĺ ī‘ĻŗĽÁĻī‘Ļ∑√“¬™ōī‚§√“™ ĺ√√≥šŃť Ť«Ļ„ň≠ŤŗĽÁĻĺ√√≥šŃť„ĻĽŤ“ŗļ≠®ĺ√√≥ šīťŠ°Ť Ķ–ŗ§’¬ĻŃÕß ŗĘŇß Ń–ň“ī ĺ–¬Ŕß §ÕŠŇĻ Ń–§Ť“ ¬“ß Šīß ®‘° √—ß Ľ√–īŔŤ ŌŇŌ

 «Ļĺń°…»“ Ķ√ž«√√≥§ī’ ®—ßň«—ī√ťÕ¬ŗÕÁī Ķ—ťßĘ÷ťĻ„ĻĽ’ ĺ .». 2530 ‚ī¬ ”Ļ—°ß“ĻĽŇ—ī°√–∑√«ßŗ°…Ķ√ŠŇ– ň°√≥ž ŗĺ◊ŤÕŗ©Ň‘Ńĺ√–ŗ°’¬√Ķ‘ĺ√–ļ“∑ ŃŗīÁ®ĺ√–ŗ®ť“Õ¬ŔŤň—«ŗĻ◊ŤÕß„Ļ«‚√°“ 

∑√ßĺ√–ŗ®√‘≠ ĺ√–™ĻŃĺ√√…“ §√ļ 60 ĺ√√…“ Ń’ŗĻ◊ťÕ∑’Ť∑—ťßňŃīĽ√–Ń“≥ 1,000 š√Ť ‚ī¬ŗĽÁĻŗĻ◊ťÕ∑’Ť ”ň√—ļĽŇŔ°ĺ◊™ĽŇŔ°ĶťĻšŃť Õ¬Ť“ßŃ’√–ļļŗĽÁĻňŃ«īňŃŔŤĶ“Ń«√√≥§ī’ ŗ™ŤĻ ŗ√◊ŤÕßĺ√–ŗ«  —Ļī√ Ň‘Ň‘Ķĺ√–ŇÕ Ň‘Ň‘ĶĶ–ŗŇß卓¬ Ň“Ļĺō∑łĽ√–«—Ķ‘ ŌŇŌ ĻÕ°®“°Ļ’ť¬—ßŃ’ ŃōĻšĺ√Š¬°Ķ“Ń √√ĺ§ō≥ļ√‘ŗ«≥ «ĻŃ’ ņ“ĺņŔŃ‘Ľ√–ŗ∑» «¬ß“ŃĽ√–‚¬™ĻžŃ’°“√ĽŇŔ°ŗĺ‘ŤŃ®”Ļ«Ļ™Ļ‘īĺ◊™Õ¬ŔŤĶŇÕīŗ«Ň“ ĺ◊™∑’Ť√«ļ√«Ńš«ťĻ—ťĻŃ’∑—ťßĺ◊™∂‘ŤĻŗī’¬« ĺ◊™ň“¬“°ŠŇ–„°Ňť Ŕ≠ĺ—Ļłōž ŗĺ◊ŤÕ°“√®—ī°“√»÷°…“§ťĻ§«ť“«‘®—¬ ŠŇ–°“√ÕĻō√—°…ž∑√—嬓°√ł√√Ń™“Ķ‘īť“Ļĺ◊™Õ¬Ť“߬—Ťß¬◊Ļ ŠŇ–ŗĽÁĻŠňŇŤß„ňť “ł“√≥™Ļ»÷°…“ň“§«“Ń√Ŕť √«Ń∑—ťßĘťÕŃŔŇ∑“ß«‘∑¬“»“ Ķ√žŗ°’Ť¬«°—ļĺ◊™™Ļ‘īĶŤ“ßś

6.3.3. ŗĘĶňť“ŃŇŤ“ —Ķ«žĽŤ“∂ť”ľ“Ļť”∑‘嬞

ŗĘĶňť“ŃŇŤ“ —Ķ«žĽŤ“∂ť”ľ“Ļť”∑‘嬞 Ķ—ťßÕ¬ŔŤ„Ļĺ◊ťĻ∑’ŤÕ”ŗņÕňĻÕßĺÕ° §√Õļ§ŇōŃīŔŠŇĺ◊ťĻ∑’ŤĽ√–Ń“≥ 151,242 š√Ť ň√◊ÕĽ√–Ń“≥ 242 Ķ“√“ß°‘‚ŇŗŃĶ√ ‚ī¬ ņ“ĺĺ◊ťĻ∑’Ť®–ŗĽÁĻŗ∑◊Õ°ŗĘ“ň‘Ļ∑√“¬ Ŕß™—ĻŠŇ– Ň—ļę—ļęťÕĻ Ľ√–°Õļīť«¬ ĽŤ“ī‘ļŠŇťß ĽŤ“ŗļ≠®ĺ√√≥ŠŇ–ĽŤ“ŗĶÁß√—ß ę÷ŤßŃ’§«“ŃÕōīŃ ŃļŔ√≥ž  —Ķ«žĽŤ“∑’Ťĺļ„Ļĺ◊ťĻ∑’ŤĽŤ“ŠňŤßĻ’ť šīťŠ°Ť š°ŤŅť“ĺ≠“ŇÕ ňŃŔĽŤ“  ōĻ—Ę®‘ťß®Õ° ŗĽÁĻĶťĻ ®ōī∑ŤÕßŗ∑’Ť¬«∑’ŤĻŤ“ Ļ„®„Ļļ√‘ŗ«≥ŗĘĶňť“ŃŇŤ“Ō §◊Õ ľ“ĺ¬ÕŃ ę÷ŤßŗĽÁĻ®ōī∑’Ť„™ť ”ň√—ļ™Ńĺ√–Õ“∑‘Ķ¬žĘ÷ťĻ ŠŇ–ľ“Ļť”∑‘嬞ę÷ŤßŗĽÁĻ®ōī∑’Ť„™ť™Ńĺ√–Õ“∑‘Ķ¬žĶ°ī‘ĻĻÕ°®“°Ļ’ť¬—ßŃ’ŗ ťĻ∑“ßŗī‘Ļ»÷°…“ł√√Ń™“Ķ‘ 2 ŗ ťĻ∑“ß √–¬–∑“ß 2 °‘‚ŇŗŃĶ√ ŠŇ– 3 °‘‚ŇŗŃĶ√ Ļ—°∑ŤÕßŗ∑’Ť¬« “Ń“√∂ŗī‘ĻŗÕßšīť ļ√‘ŗ«≥ŗĘĶňť“ŃŇŤ“ —Ķ«žĽŤ“∂ť”ľ“Ļť”∑‘嬞 Ń’ļ√‘°“√ļť“Ļĺ—°ŠŇ– ∂“Ļ∑’Ť ”ň√—ļ°“ßŗĶÁĻ∑ž ň“°ĶťÕß°“√ŗĘť“ĺ—°ŗĽÁĻňŃŔŤ§≥– ŠŇ–ĶťÕß°“√ŗ®ť“ňĻť“∑’ŤĻ”∑“ß ĶťÕß∑”ňĻ—ß ◊ÕĶ‘īĶŤÕŇŤ«ßňĻť“šĽ¬—ßň—«ňĻť“ «Ļ ĺń°…»“ Ķ√žŠŇ–«√√≥§ī’Ķ–«—ĻÕÕ°ŗ©’¬ßŗňĻ◊Õ ŗĘĶňť“ŃŇŤ“ —Ķ«žĽŤ“ľ“Ļť”∑‘嬞 ĶŔť Ľ≥.1 Ķ”ļŇļ÷ßß“Ń Õ”ŗņÕňĻÕßĺÕ° ®—ßň«—ī√ťÕ¬ŗÕÁī 45210 °“√ŗī‘Ļ∑“ß ®“°°√ōßŗ∑ĺŌ ∂÷ßĘÕĻŠ°ŤĻ „™ť∑“ßňŇ«ßňŃ“¬ŗŇĘ 2 ®“°ĘÕĻŠ°ŤĻ-ňĻÕßĺÕ° ®—ßň«—ī√ťÕ¬ŗÕÁī„™ť∑“ßňŇ«ßňŃ“¬ŗŇĘ 2 ®“°Õ”ŗņÕňĻÕßĺÕ°∂÷ßļť“Ļ∑Ť“ –Õ“ī √–¬–∑“ß 9 °‘‚ŇŗŃĶ√ ŗŇ’ť¬«ęť“¬®“°ļť“Ļ∑Ť“ –Õ“ī∂÷ß ”Ļ—°ß“ĻŗĘĶňť“ŃŇŤ“ —Ķ«žĽŤ“ľ“Ļť”∑‘嬞 13 °‘‚ŇŗŃĶ√

 

          6.4 ÕōĶ “ň°√√Ń

Ķ”ļŇľ“Ļť”¬ťÕ¬ Õ”ŗņÕňĻÕßĺÕ° ®—ßň«—ī√ťÕ¬ŗÕÁī šŃŤŃ’‚√ßß“ĻÕōĶ “ň°√√Ń„Ļĺ◊ťĻ∑’Ť

          6.5 °“√ĺ“≥‘™¬žŠŇ–°ŇōŤŃÕ“™’ĺ

„ĻĶ”ļŇľ“Ļť”¬ťÕ¬ Õ”ŗņÕňĻÕßĺÕ° ®—ßň«—ī√ťÕ¬ŗÕÁī Ń’°ŇōŤŃÕ“™’ĺ∑’ŤĘ÷ťĻ∑–ŗļ’¬Ļ‚§√ß°“√™ōŃ™Ļ∑ŤÕßŗ∑’Ť¬« OTOP Ļ«—≤«‘∂’°—ļĺ—≤Ļ“°“√Õ”ŗņÕňĻÕßĺÕ° Ľ√–°Õļīť«¬

 

ňŃŔŤ∑’Ť

™◊ŤÕļť“Ļ

√“¬™◊ŤÕ°ŇōŤŃÕ“™’ĺ

2

ļť“Ļ‚§°°Ň“ß

 Ň–, ĘŇōŤ¬šŃťšľŤ, Ļť”ī◊ŤŃňŃ“°ŗŃŤ“, ĘĻŃīÕ°®Õ°, ŗ ◊ťÕ —≠Ň—°…≥ž,  ŃōĻšĺ√,

ňŃ«° “ĻšŃťšľŤ, ŗ ◊ťÕņŔš∑, ľť“Ę“«Ńť“ŠŇ–ľť“ĺ—Ļ§Õ, ĘĻŃ®’ĻĻť”¬“

6

ļť“Ļ∑Ť“ –Õ“ī

Ń«¬Ļ÷ŤßĘť“«, šÕ»°√’ŃŃ–ĺ√ť“«ÕŤÕĻ, ∑Õ ◊ŤÕ°°, °Ňť«¬©“ļ, ľť“Ę“«Ńť“,

ĺ«ß°ō≠Š®, ňĻŤÕšŃťīÕß, ŗ ◊ťÕ —≠Ň—°…≥žľ“Ļť”¬ťÕ¬, šŃť°«“īīÕ°ň≠ť“(īÕ°ŠĘŃ),  ŃōĻšĺ√ĺŤÕŗŇ’ť¬ß, š°Ť¬Ť“ßľ“Ļť”¬ťÕ¬

10

ļť“Ļ∑Ť“ ťŃĽŤÕ¬

®—° “ĻĶ–°√ť“ĺŇ“ Ķ‘°, ĘĻŃ∑ÕßŃť«Ļ, ŗĻ◊ťÕŠīīŗī’¬«, Šň/ «‘ß, Š®Ť«ļÕß, šŃť°«“ī∑“ßŃ–ĺ√ť“«, š ť°√Õ°, ∑Õŗ ◊ŤÕ°°, ®—ī “ĻšŃťšľŤ, °Ňť«¬©“ļ

12

ļť“Ļ«—ßĻť”«Ļ

Ęť“«ňғњѝŗĽ“–, ľť“ĺ—Ļ§Õ∑ÕŃ◊Õ, ®—°√ “ĻĶ–°√ť“ĺŇ“ Ķ‘°, ®—° “ĻšŃťšľŤ, Ęť“«ŗ°√’¬ļ ŃōĻšĺ√, ĘĻŃĻ“ßŗŇÁīŗ®Áī ’, Š®Ť«ļÕß ŃōĻšĺ√, ĽŇŔ°ľ—° «Ļ§√—«, ľť“ —≠Ň—°…≥žņŔš∑, ľŇľŇ‘ĶĻť”ňŃ—°™’«ņ“ĺ

 

          6.6 Š√ßß“Ļ

√“…ģ√Ľ√–Ń“≥√ťÕ¬Ň– 13.69 ň√◊Õ 635 §Ļ Ľ√–°ÕļÕ“™’ĺ√—ļ®ť“ß∑—Ť«šĽ

 

7.»“ Ļ“ Ľ√–ŗĺ≥’ «—≤Ļł√√Ń

          7.1 °“√Ļ—ļ∂◊Õ»“ Ļ“ ‚ī¬Ń’ĘťÕŃŔŇ»“ Ļ ∂“Ļ ī—ßĻ’ť

«—ī   Ń’®”Ļ«Ļ 8 ŠňŤß    šīťŠ°Ť                                

1. «—ī “Ń—§§’ł√√Ń ňŃŔŤ∑’Ť 1 ļť“Ļ‚§°°Ň“ß

2. «—īľ“Ļť”∑‘嬞 ňŃŔŤ∑’Ť 2 ļť“Ļ‚§°°Ň“ß

3. «—īī“Ļ°ŇÕ¬  ňŃŔŤ∑’Ť 4 ļť“Ļňť«¬§ťÕ      

4. «—īĽŤ“ŗ©Ň‘Ń√“™ ňŃŔŤ∑’Ť 5 ļť“ĻŗňŇŤ“ĘōŃŃ—Ļ

5. «—īĻ—Ļ∑‘¬“«“  ňŃŔŤ∑’Ť 7 ļť“ĻŗňŇŤ“ĘōŃŃ—Ļ

6. «—īĽŤ“ĻťÕ¬§”ŗŃÁ° ňŃŔŤ∑’Ť 8 ļť“ĻĻťÕ¬§”ŗŃÁ°        

7. «—īĽŤ“Ľ√–™“ √√§ž ňŃŔŤ∑’Ť 9 ļť“Ļľ“Ļť”¬ťÕ¬

8. «—ī∑Ť“ –Õ“īĽ√–™“ ‘∑ł‘ž ňŃŔŤ∑’Ť 10 ļť“Ļ∑Ť“ ťŃĽŤÕ¬        

9. «—ī∑√“¬ŗĘ“∑Õß ňŃŔŤ∑’Ť 12 ļť“Ļ«—ßĻť”«Ļ

10. ĺ√–Ńň“ŗ®ī’¬ž™—¬Ńß§Ň ŗĘĶňť“ŃŇŤ“ —Ķ«žĽŤ“ľ“Ļť”∑‘嬞     

 ”Ļ—° ß¶ž   1   ŠňŤß šīťŠ°Ť

1.  ”Ļ—° ß¶žšĶ√ “Ń—§§’ł√√Ń ňŃŔŤ∑’Ť 4 ļť“Ļňť«¬§ťÕ

                   2.  ”Ļ—° ß¶ž √–īÕ°ļ—« ňŃŔŤ∑’Ť 12 ļť“Ļ«—ßĻť”«Ļ

«—ī»“ Ļ“§√‘ Ķž Ļ‘°“¬‚√Ń—Ļ§“∑Õ√‘°   3   ŠňŤß šīťŠ°Ť

                   1. «—īĻ—°ļō≠Õ—ĻĻ“                 ňŃŔŤ∑’Ť 1 ļť“Ļ‚§°°Ň“ß

                   2. «—īŠŃŤĺ√–√—ļ “√                ňŃŔŤ∑’Ť 3  ļť“ĻīßĘ’ťĻ“§              

                   3. «—īĻ—°ļō≠ŗĽ“‚ŇŠŇ–ŗĺŇ‚Ķ       ňŃŔŤ∑’Ť 11 ļť“Ļ‚ĻĻŃ“Ň’

          ®”ŠĻ°Ķ“Ń»“ Ļ“

Ľ√–ŗņ∑»“ Ļ“

ŗĺ»™“¬

ŗĺ»ň≠‘ß

√«Ń

§Ļ

√ťÕ¬Ň–

§Ļ

√ťÕ¬Ň–

§Ļ

√ťÕ¬Ň–

ĺō∑ł

2,565

83.57

2,556

83.39

5,121

83.48

§√‘ Ķž

504

16.43

509

16.61

1,013

16.52

Õ‘ Ň“Ń

0

0.00

0

0.00

0

0.00

ę‘° ž

0

0.00

0

0.00

0

0.00

ő‘ĻīŔ

0

0.00

0

0.00

0

0.00

Õ◊ŤĻś

0

0.00

0

0.00

0

0.00

√«Ń

3,069

100.00

3,065

100.00

6,134

100.00

7.2 Ľ√–ŗĺ≥’ŠŇ–ß“ĻĽ√–®”Ľ’

                    ™Ť«ßŗī◊ÕĻ°ōŃņ“ĺ—Ļłž ß“ĻŠĘŤßĘ—Ļ°’Ő“Ľ√–®”Ķ”ļŇľ“Ļť”¬ťÕ¬

™Ť«ßŗī◊ÕĻŗŃ…“¬Ļ ß“Ļ√īĻť”ī”ľŔť ŔßÕ“¬ō ŗ«’¬Ļ°—ĻŗĽÁĻŗ®ť“ņ“ĺ∑ō°ňŃŔŤļť“Ļ

7.3 ņŔŃ‘Ľ—≠≠“∑ťÕß∂‘ŤĻ ņ“…“∂‘ŤĻ

          ņ“…“∂‘ŤĻ §◊Õ ņ“…“Õ’ “Ļ ŠŇ–ņ“…“ņŔš∑

7.4  ‘Ļ§ť“ĺ◊ťĻŗŃ◊ÕߊҖĘÕß∑’Ť√–Ň÷°

                     ‘Ļ§ť“ĺ◊ťĻŗŃ◊ÕߊҖĘÕß∑’Ť√–Ň÷°∑’Ť‚īīŗīŤĻ  §◊Õ ľŇ‘Ķņ—≥Īž®—° “Ļ®“°ŗ ťĻĺŇ“ Ķ‘°

8.∑√—嬓°√ł√√Ń™“Ķ‘

          8.1 Ļť”

         ŠňŇŤßĻť”ł√√Ń™“Ķ‘

          Ň”ňť«¬ , Ň”Ļť”             13                 “¬ Ľ√–°Õļīť«¬

1. Ň”ňť«¬»√’Ńß§Ň ňŃŔ∑’Ť 2 ŠŇ– ňŃŔŤ∑’Ť 12            2. Ň”ňť«¬§ťÕ  ňŃŔŤ∑’Ť  4

                    3. ňť«¬ ťŃĽŤÕ¬ĶÕĻŇŤ“ß ňŃŔŤ∑’Ť 5                       4. Ň”ňť«¬°°ľ÷ťß  ňŃŔŤ∑’Ť  6

                   5. Ň”ňť«¬ĘÕĻŠīß ňŃŔŤ∑’Ť 6                            6. ňť«¬ ťŃĽŤÕ¬ĶÕĻ°Ň“ß ňŃŔŤ∑’Ť 7

7. Ň”ňť«¬§”ĶťÕßŇŤÕß ňŃŔŤ∑’Ť 9                          8. Ĺ“¬∂ť”ŗň’ť¬ ňŃŔŤ∑’Ť 9

9. Ň”ňť«¬Ę’ťŗ∂ť“  ňŃŔŤ∑’Ť 10                             10. ňť«¬š ťš°Ť  ňŃŔŤ∑’Ť 11

11. ňť«¬ĽŇ“°—ťß ňŃŔŤ∑’Ť 11                    12. Ň”ňť«¬ĽŤ“ “Ļ  ňŃŔŤ∑’Ť 12

13. ňť«¬ ’Š ī ňŃŔŤ∑’Ť 12

          ļ÷ß ,  ňĻÕßĻť”             2                 ŠňŤß Ľ√–°Õļīť«¬

1. ňĻÕßīÕĻĽŔŤĶ“ ňŃŔŤ∑’Ť 4                   2. ňĻÕߧ”īŔŤĶÕĻŇŤ“ß ňŃŔŤ∑’Ť 8

          Ň”ŗňŃ◊Õß                   -                   “¬

          ÕŤ“ßŗ°ÁļĻť”                 -                  ŠňŤß

ŠňŇŤßĻť”∑’Ť √ť“ßĘ÷ťĻ

          Ĺ“¬                         5                 ŠňŤß Ľ√–°Õļīť«¬

1. Ň”ňť«¬‚ĽŤß ňŃŔŤ∑’Ť  3                                2. Ĺ“¬īŤ“Ļļ—°Š°« ňŃŔŤ∑’Ť 3                  3. ňĻÕߧ”ň—«ňŇōī ňŃŔŤ∑’Ť 7                        4. Ĺ“¬§”ŗŃÁ° ňŃŔŤ∑’Ť 8

5. Ĺ“¬§÷°ń∑ł‘ž ňŃŔŤ∑’Ť 12

          ļŤÕĻť”Ķ◊ťĻ                   -                  ŠňŤß

          ļŤÕ‚¬°                     -                  ŠňŤß

          √–ļļĽ√–Ľ“ňŃŔŤļť“Ļ      13                ŠňŤß

          √–ļļĽ√–Ľ“ņŔŗĘ“         -                  ŠňŤß

∂—ßŗ°ÁļĻť”ĹĻ               -                  ŠňŤß    

          8.2 ĽŤ“šŃť

                    Ķ”ļŇľ“Ļť”¬ťÕ¬ Ķ—ťßÕ¬ŔŤ„ĻŗĘĶ°ŇōŤŃĽŤ“ ß«ĻŠňŤß™“Ķ‘∑’Ť 175 ĽŤ“īßŃ–Õ’Ť ®—ßň«—ī√ťÕ¬ŗÕÁī ę÷ŤßŃ’

ĺ√√≥šŃť Ť«Ļ„ň≠ŤŗĽÁĻĺ√√≥šŃť„ĻĽŤ“ŗļ≠®ĺ√√≥ šīťŠ°Ť Ķ–ŗ§’¬ĻŃÕß ŗĘŇß Ń–ň“ī ĺ–¬Ŕß §ÕŠŇĻ Ń–§Ť“ ¬“ß Šīß ®‘° √—ß Ľ√–īŔŤ ŌŇŌ

          8.3 ņŔŗĘ“

                    Ķ”ļŇľ“Ļť”¬ťÕ¬ Ķ—ťßÕ¬ŔŤ„ĻŗĘĶ°ŇōŤŃĽŤ“ ß«ĻŠňŤß™“Ķ‘∑’Ť 175 ĽŤ“īßŃ–Õ’Ť ®—ßň«—ī√ťÕ¬ŗÕÁī Ń’ņŔŗĘ“„Ļĺ◊ťĻ∑’Ť∑’Ťŗ√’¬°«Ť“ ŗĘ“ŗĘ’¬« Ń’§«“Ń Ŕß®“°√–ī—ļĻť”∑–ŗŇ ∑’Ť 170 – 330 ŗŃĶ√

9. Õ◊ŤĻś

          9.1 ‚§√ß √ť“ß Ť«Ļ√“™°“√

‚§√ß √ť“ß Ť«Ļ√“™°“√ Õߧž°“√ļ√‘ň“√ Ť«ĻĶ”ļŇľ“Ļť”¬ťÕ¬

ĽŇ—ī ÕļĶ.

(Ļ—°ļ√‘ň“√ß“Ļ∑ťÕß∂‘ŤĻ √–ī—ļ°Ň“ß)

√Õ߼җī ÕļĶ.

(Ļ—°ļ√‘ň“√ß“Ļ∑ťÕß∂‘ŤĻ √–ī—ļĶťĻ)

 ”Ļ—°ß“ĻĽŇ—ī

(Ļ—°ļ√‘ň“√ß“Ļ∑—Ť«šĽ √–ī—ļĶťĻ)

- Ļ—°«‘ŗ§√“–ňžĻ‚¬ļ“¬ŠŇ–ŠľĻ Ľ°/™°

- Ļ—°ĺ—≤Ļ“™ōŃ™Ļ Ľ°/™°

- Ļ‘Ķ‘°√ Ľ°/™°

- Ļ—°∑√—嬓°√ļō§§Ň Ľ°/™°

- ŗ®ť“ĺĻ—°ß“Ļłō√°“√ Ľß/™ß

- ŗ®ť“ĺĻ—°ß“ĻĽťÕß°—ĻŠŇ–ļ√√ŗ∑“

   “ł“√≥ņ—¬ Ľß/™ß

- ľ™.®ĺß. Ťßŗ √‘Ń°“√∑ŤÕßŗ∑’Ť¬«

- ľ™.®ĺß.‚ņ™Ļ“°“√

- ľ™.®ĺß.łō√°“√

- ľ™.®ĺß.ĺ—≤Ļ“™ōŃ™Ļ

- ľ™.®ĺß.ĽťÕß°—ĻŠŇ–ļ√√ŗ∑“ “ł“√≥

  ņ—¬

- ĺĻ—°ß“Ļ®ť“ß∑—Ť«šĽ

- ĺĻ—°ß“ĻľŇ‘ĶĻť”Ľ√–Ľ“

- ĺĻ—°ß“ĻĽ√–®”√∂ʬ–

- ĺĻ—°ß“ĻĘ—ļ√∂¬ĻĶž

- ĺĻ—°ß“ĻĘ—ļ√∂ī—ļŗĺŇ‘ß

 

 

 

°Õߧҗß

(Ļ—°ļ√‘ň“√ß“Ļ§Ň—ß √–ī—ļĶťĻ)

- Ļ—°«‘™“°“√ŗß‘ĻŠŇ–ļ—≠™’ Ľ°/™°

- Ļ—°«‘™“°“√®—īŗ°Áļ√“¬šīť Ľ°/™°

- ŗ®ť“ĺĻ—°ß“Ļĺ— īō Ľß/™ß

- ŗ®ť“ĺĻ—°ß“Ļ°“√ŗß‘ĻŠŇ–ļ—≠™’ Ľß/™ß

- ľ™.®ĺß.°“√ŗß‘ĻŠŇ–ļ—≠™’

- ľ™.®ĺß.ĺ— īō

- ľ™.®ĺß.®—īŗ°Áļ√“¬šīť

- ľ™.®ĺß.ļ—Ļ∑÷°ĘťÕŃŔŇ

 

 

 

°Õß™Ť“ß

(Ļ—°ļ√‘ň“√ß“Ļ™Ť“ß √–ī—ļĶťĻ)

- Ļ—°ļ√‘ň“√ß“Ļ™Ť“ß √–ī—ļĶťĻ

  (ň—«ňĻť“ĹŤ“¬°ŤÕ √ť“ß)

- ľ™.®ĺß.łō√°“√

- ľ™.®ĺß.Ľ√–Ľ“

- ľ™.Ļ“¬™Ť“ßšŅŅť“

 

 

 

°Õß°“√»÷°…“

(Ļ—°ļ√‘ň“√ß“Ļ°“√»÷°…“ √–ī—ļĶťĻ)

- §√Ŕ §».2

- §√Ŕ §».1

- §√ŔľŔťīŔŠŇŗīÁ°

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ŠľĻņŔŃ‘‚§√ß √ť“ß Ť«Ļ√“™°“√ Õߧž°“√ļ√‘ň“√ Ť«ĻĶ”ļŇľ“Ļť”¬ťÕ¬

ĽŇ—ī ÕļĶ.

(Ļ—°ļ√‘ň“√ß“Ļ∑ťÕß∂‘ŤĻ √–ī—ļ°Ň“ß)

√Õ߼җī ÕļĶ.

(Ļ—°ļ√‘ň“√ß“Ļ∑ťÕß∂‘ŤĻ √–ī—ļĶťĻ)

 ”Ļ—°ß“ĻĽŇ—ī

ň—«ňĻť“ ”Ļ—°ĽŇ—ī

(Õ”Ļ«¬°“√∑ťÕß∂‘ŤĻ √–ī—ļĶťĻ)

- ß“Ļļ√‘ň“√ß“Ļ∑—Ť«šĽ

- ß“ĻĽťÕß°—ĻŠŇ–ļ√√ŗ∑“ “ł“√≥ņ—¬

- ß“Ļ°ģňŃ“¬ŠŇ–§ī’

- ß“Ļ°“√ŗ®ť“ňĻť“∑’Ť

- ß“ĻĻ‚¬ļ“¬ŠŇ–ŠľĻ

- ß“Ļ°‘®°“√ ņ“

- ß“Ļ «— ī‘°“√ŠŇ–ĺ—≤Ļ“™ōŃ™Ļ

- ß“Ļ —ߧѠßŗ§√“–ňž

- ß“Ļ Ťßŗ √‘ŃÕ“™’ĺŠŇ–ĺ—≤Ļ“ Ķ√’

 

 

 

°Õߧҗß

ľŔťÕ”Ļ«¬°“√°Õߧҗß

(Õ”Ļ«¬°“√∑ťÕß∂‘ŤĻ √–ī—ļĶťĻ)

- ß“Ļ°“√ŗß‘ĻŠŇ–ļ—≠™’

- ß“Ļĺ—≤Ļ“®—īŗ°Áļ√“¬šīť

- ß“Ļ∑–ŗļ’¬Ļ∑√—嬞 ‘ĻŠŇ–ĺ— īō

°Õß™Ť“ß

ľŔťÕ”Ļ«¬°“√°Õß™Ť“ß

(Õ”Ļ«¬°“√∑ťÕß∂‘ŤĻ √–ī—ļĶťĻ)

- ß“Ļ‚§√ß √ť“ßĺ◊ťĻį“Ļ

- ß“ĻĽ√– “Ļ “ł“√≥ŔĽ‚ņ§

- ß“ĻÕÕ°ŠļļŠŇ–§«ļ§ōŃ

  Õ“§“√

- ß“Ļľ—ßŗŃ◊Õß

 

 

 

°Õß°“√»÷°…“ »“ Ļ“ ŠŇ–«—≤Ļł√√Ń

ľŔťÕ”Ļ«¬°“√°Õß°“√»÷°…“Ō

(Õ”Ļ«¬°“√∑ťÕß∂‘ŤĻ √–ī—ļĶťĻ)

- ß“Ļļ√‘ň“√°“√»÷°…“

- ß“Ļ°‘®°“√‚√ßŗ√’¬Ļ

- ß“Ļ«—≤Ļł√√ŃĽ√–ŗĺ≥’

- ß“Ļ°’Ő“ŠŇ–Ļ—Ļ∑Ļ“°“√

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


          9.2 ŗ§√◊ŤÕßŃ◊ÕŠŇ–ÕōĽ°√≥žĶŤ“ßś

               Ľ√–ŗņ∑Õ“§“√

               Õ“§“√ĶŤ“ßś                                                ®”Ļ«Ļ 7 ňŇ—ß

               Ľ√–ŗņ∑ŗ§√◊ŤÕßŃ◊ÕŠŇ–ÕōĽ°√≥žĶŤ“ßś

               ŗ§√◊ŤÕß ŔļĻť”                                                ®”Ļ«Ļ   2 ŗ§√◊ŤÕß

               √∂¬ĻĶžī—ļŗĺŇ‘ß                                             ®”Ļ«Ļ   1 §—Ļ

               √∂¬ĻĶž Ť«Ļ°Ň“ß                                           ®”Ļ«Ļ   2 §—Ļ

               √∂°Ŕť™’ĺ                                                      ®”Ļ«Ļ   1 §—Ļ

               √∂ļ√√∑ō°Ę¬–                                              ®”Ļ«Ļ   1 §—Ļ

               √∂®—°√¬“Ļ¬ĻĶž                                            ®”Ļ«Ļ   2 §—Ļ

               ŗ§√◊ŤÕߧÕŃĺ‘«ŗĶÕ√ž                                          ®”Ļ«Ļ 16 ŗ§√◊ŤÕß

               ŗ§√◊ŤÕߧÕŃĺ‘«ŗĶÕ√žĺ°ĺ“                                   ®”Ļ«Ļ   4 ŗ§√◊ŤÕß

               ŗ§√◊ŤÕß ”√Õß°√–Š šŅŅť“                                  ®”Ļ«Ļ 10 ŗ§√◊ŤÕß

               ŗ§√◊ŤÕßĺ‘Ńĺž                                                  ®”Ļ«Ļ 13 ŗ§√◊ŤÕß

               ŗ§√◊ŤÕß‚Ľ√ŗ®§ŗĶÕ√ž                                         ®”Ļ«Ļ   1 ŗ§√◊ŤÕß

               ŗ§√◊ŤÕߊ °ĻŗĻÕ√ž                                           ®”Ļ«Ļ   1 ŗ§√◊ŤÕß

               ĺ—īŇŃ‚√ßß“ĻÕōĶ “ň°√√Ń                                 ®”Ļ«Ļ   4 ŗ§√◊ŤÕß

               ŗ§√◊ŤÕßĶ—īň≠ť“ŠļļĘťÕŠĘÁß                                  ®”Ļ«Ļ   2 ŗ§√◊ŤÕß

               ŗ§√◊ŤÕßĺŤĻňŃÕ°§«—Ļ                                        ®”Ļ«Ļ   2 ŗ§√◊ŤÕß

               ŗ§√◊ŤÕ߼√—ļÕ“°“»                                          ®”Ļ«Ļ 15 ŗ§√◊ŤÕß

               ‚ĶÍ–ĽĮ‘ļ—Ķ‘√“™°“√                                          ®”Ļ«Ļ  35 ™ōī

               °ŇťÕß∂Ť“¬ņ“ĺĻ‘Ťß                                           ®”Ļ«Ļ   3 ŗ§√◊ŤÕß

               °ŇťÕß«ß®√Ľ‘ī                                               ®”Ļ«Ļ 12 ™ōī

               ŗ§√◊ŤÕßŗ ’¬ß°Ň“ߊ®ťß                                        ®”Ļ«Ļ   2 ™ōī

          9.3 °“√®—īŗ°ÁļĘťÕŃŔҧ«“Ń®”ŗĽÁĻĺ◊ťĻį“Ļ (®Ľį.) Ľ’ 2562 √–ī—ļ ÕĽ∑.

                   9.3.1 ®”ŠĻ°Ķ“Ń ∂“Ļ–√Ť“ß°“¬

Ľ√–ŗņ∑Õ“™’ĺ

ŗĺ»™“¬

ŗĺ»ň≠‘ß

√«Ń

§Ļ

√ťÕ¬Ň–

§Ļ

√ťÕ¬Ň–

§Ļ

√ťÕ¬Ň–

Ľ°Ķ‘

3,015

98.24

3,009

98.17

6,024

98.20

ľŔťĺ‘°“√Õ¬Ť“ßŗī’¬«

40

1.30

27

0.88

67

1.09

ľŔťĽŤ«¬ŗĽÁĻ‚√§ŗ√◊ťÕ√—ßÕ¬Ť“ßŗī’¬«

9

0.29

26

0.84

35

0.57

ľŔť∑’Ť∑—ťßĺ‘°“√ŠŇ–ĽŤ«¬ŗĽÁĻ‚√§ŗ√◊ťÕ√—ß

5

0.16

3

0.09

8

0.13

√«Ń

3,069

100.00

3,065

100.00

6,134

100.00

                   9.3.2 √“¬šīťŗ©Ň’Ť¬/§√—«ŗ√◊ÕĻ

∑’Ť

ňŃŔŤ∑’Ť

®”Ļ«Ļ

§√—«ŗ√◊ÕĻ

®”Ļ«Ļ

§Ļ

ŠňŇŤß√“¬šīťĘÕߧ√—«ŗ√◊ÕĻ (ļ“∑/Ľ’)

√“¬šīť§√—«ŗ√◊ÕĻŗ©Ň’Ť¬ (ļ“∑/Ľ’)

√“¬šīť

ļō§§Ňŗ©Ň’Ť¬

(ļ“∑/Ľ’)

Õ“™’ĺňŇ—°

Õ“™’ĺ√Õß

√“¬šīťÕ◊ŤĻś

∑”-ň“ŗÕß

1

1

156

451

84,476.36

52,640.91

41,123.64

42,019.09

220,260.00

70,227.83

2

2

134

409

95,086.11

38,033.33

32,637.04

20,699.07

186,455.56

67,802.02

3

3

149

475

102,000.00

53,520.33

33,894.31

23,952.85

213,367.48

62,486.19

4

4

151

515

61,606.36

33,810.91

25,104.59

28,920.28

149,442.15

59,995.02

5

5

153

588

120,584.56

67,769.85

33,625.00

26,367.75

248,347.06

63,249.44

6

6

132

402

75,620.00

36,870.00

37,266.00

28,081.00

177,837.00

63,062.77

7

7

137

512

112,324.78

34,185.84

31,273.45

31,053.10

208,837.17

70,025.52

8

8

51

166

65,270.45

21,636.36

23,779.55

32,836.36

143,522.73

52,190.08

9

9

162

412

186,598.41

24,906.59

21,088.78

10,656.91

243,250.69

97,142.32

10

10

154

542

106,716.67

54,847.22

33,363.89

43,092.59

238,020.37

62,851.37

11

11

151

541

91,532.00

59,669.00

45,200.20

36,572.20

232,973.40

53,190.27

12

12

162

568

92,273.73

38,598.31

30,339.75

31,875.42

193,087.20

53,484.25

13

13

149

553

128,367.77

49,428.93

67,562.81

47,831.40

293,190.91

80,081.49

ŗ©Ň’Ť¬√«Ń∑ō°ĺ◊ťĻ∑’Ť

1,841

6,134

105,025.80

44,882.27

35,640.38

30,780.11

216,328.55

65,999.33

                   9.3.3 √“¬®Ť“¬ŗ©Ň’Ť¬/§√—«ŗ√◊ÕĻ

∑’Ť

ňŃŔŤ∑’Ť

®”Ļ«Ļ

§√—«ŗ√◊ÕĻ

®”Ļ«Ļ

§Ļ

ŠňŇŤß√“¬®Ť“¬ĘÕߧ√—«ŗ√◊ÕĻ (ļ“∑/Ľ’)

√“¬®Ť“¬§√—«ŗ√◊ÕĻŗ©Ň’Ť¬ (ļ“∑/Ľ’)

√“¬šīť

ļō§§Ňŗ©Ň’Ť¬

(ļ“∑/Ľ’)

ĶťĻ∑ōĻ°“√ľŇ‘Ķ

ÕōĽ‚ņ§ļ√‘‚ņ§∑’Ť®”ŗĽÁĻ

ÕōĽ‚ņ§ļ√‘‚ņ§∑’ŤšŃŤ®”ŗĽÁĻ

™”√–ňĻ’ť ‘Ļ

1

1

156

451

44,730.91

39,776.36

25,639.09

36,480.00

146,626.36

46,750.43

2

2

134

409

15,750.00

64,081.48

14,519.44

23,355.56

117,706.48

42,802.36

3

3

149

475

45,471.54

41,164.24

24,178.05

26,565.85

137,379.68

40,232.62

4

4

151

515

18,218.64

29,615.14

10,815.64

17,718.41

76,425.82

30,681.90

5

5

153

588

18,404.41

65,198.16

15,289.71

27,632.35

126,524.63

32,223.50

6

6

132

402

37,185.00

28,300.00

15,660.00

18,800.00

99,945.00

35,441.49

7

7

137

512

18,223.89

40,088.85

13,212.41

23,154.87

94,680.02

31,747.31

8

8

51

166

19,243.09

23,086.36

6,622.73

35,377.27

84,320.45

30,661.89

9

9

162

412

15,530.08

51,294.31

10,318.70

19,887.07

97,030.16

38,749.06

10

10

154

542

25,253.70

81,875.93

17,700.00

27,127.31

151,956.94

40,125.55

11

11

151

541

29,560.00

40,709.00

27,474.00

24,147.00

121,890.00

27,828.77

12

12

162

568

24,258.47

49,906.78

20,675.42

24,454.47

119,295.14

33,044.19

13

13

149

553

29,090.91

80,072.12

19,384.30

19,877.45

148,424.78

40,540.40

ŗ©Ň’Ť¬√«Ń∑ō°ĺ◊ťĻ∑’Ť

1,841

6,134

26,446.01

50,713.93

17,480.72

24,580.36

119,221.07

36,372.97

 

 ĘÕÕņ—¬! °”җ߼√—ļĽ√ōßĘťÕŃŔŇ