หน้าหลัก ข้อมูลทั่วไป ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ข้อมูลการดำเนินงาน หนังสือราชการ ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น แหล่งท่องเที่ยว กระดานสนทนา ติดต่อเรา
 

 .: ข้อมูลทั่วไป อบต.ผาน้ำย้อย :.

 

 
                                                สภาพทั่วไปและข้อมูลขององค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย

 

 

                   ๑.   ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง  อาณาเขต เขตการปกครอง ประชากร การศึกษา สาธารณสุข ความ

         ปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน  และทรัพยากรธรรมชาติ  
            
                             
                   ๑.๑  ลักษณะที่ตั้ง

                                                 องค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๙  ตำบลผาน้ำย้อย  อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

                               ตำบลผาน้ำย้อยตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอหนองพอก   ห่างจากอำเภอหนองพอก  ประมาณ ๑๓.๕ กิโลเมตร
                             
                               และห่างจากจังหวัดร้อยเอ็ดประมาณ  ๙๐ กิโลเมตร

                                                    ทิศเหนือ               ติดต่อกับเทือกเขาเขียว      อำเภอหนองสูง    จังหวัดมุกดาหาร
                                                   
                                                    ทิศใต้                    ติดต่อกับตำบลโคกสว่าง    อำเภอหนองพอก    จังหวัดร้อยเอ็ด
                                    
                                                    ทิศตะวันออก         ติดต่อกับตำบลห้องแซง     อำเภอเลิงนกทา       จังหวัดยโสธร

                                                    ทิศตะวันตก           ติดต่อกับตำบลบึงงาม        อำเภอหนองพอก     จังหวัดร้อยเอ็ด

 
                                               

                           ๑.๒     สภาพทั่วไป

                                                             องค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย  เดิมเป็นสภาตำบล  ได้ยกฐานะจากสภาตำบลผาน้ำย้อย
                                              
                                  เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย  เมื่อ  วันที่  ๒  มีนาคม   พ.ศ. ๒๕๔๐   และยกฐานะเป็นองค์การ
      
                                  บริหารส่วนตำบลขนาดกลาง    เมื่อปีพ.ศ. ๒๕๕๒
                    
                              ๑.๓     เนื้อที่
                                             
    
                                                            เขตการปกครอง  จำนวน ๑๓  หมู่บ้าน  ตำบลผาน้ำย้อยมีเนื้อที่ประมาณ   ๕๐.๒๙   ตาราง

                                   กิโลเมตรหรือประมาณ  ๓๑,๔๓๑.๒๕ ไร่   และประชากร   รวมทั้งสิ้น  ๖๐,๓๕  คน

           
                             ๑.๔    ด้านการศึกษา

                                                            ข้อมูลสถานศึกษาในเขตตำบล ผาน้ำย้อย  ดังนี้

                                                            - ระดับประถมศึกษา                      จำนวน  ๓  แห่ง
                                                            
                                                            - ระดับมัธยมศึกษา                        จำนวน  ๑  แห่ง
 
                                                            - ระดับอนุบาล(เอกชน)                 จำนวน  ๑  แห่ง

                                                            - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                      จำนวน  ๒  แห่ง
                                      
                              ๑.๕      ลักษณะภูมิประเทศ

                                                         สภาพพื้นที่ภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มสลับพื้นที่ดอนสูง  และที่ราบเชิงเขา   ลักษณะ

                                       ดินเป็นดินร่วนปนทราย  ไม่อุ้มน้ำ  เหมาะแก่การปลูกพืชไร่   พืชสวน  ทางทิศใต้  ทิศเหนือและทิศตะวันออก
                 
                                       จะเป็นภูเขาขนาดเล็ก  เป็นแนวยาวติดต่อกันไปยังเทือกเขาภูพาน  เทือกเขาเหล่านี้เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร
  
                                        หลายสาย   และมีป่าไม้ค่อนข้าวอุดมสมบูรณ์

 
                               ๑.๖      ลักษณะภูมิอากาศ

 
                                              ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม   ๓  ฤดู  คือ

                                                          ฤดูร้อน                  เริ่มตั้งแต่               เดือนมีนาคม         -      เดือนพฤษภาคม

                                                          ฤดูฝน                   เริ่มตั้งแต่               เดือนมิถุนายน       -       เดือนตุลาคม

                                                         ฤดูหนาว               เริ่มตั้งแต่              เดือนพฤศจิกายน   -       เดือนกุมภาพันธ์

                
                                ๑.๗     ประชากร
                                                                                     
                           ประชากร ณ  วันที่  ๔ เดือนมิถุนายน   พ.ศ.  ๒๕๕๘  รวมทั้งสิ้น  ๖๐,๐๓๕  คน  ชาย  ๓,๐๔๘  คน
 
          หญิง  ๒,๙๘๗  คน   จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น   ๑,๗๕๒  ครัวเรือน    แยกเป็นดังนี้


 

หมู่ที่

 

 

 

 

 

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนครัวเรือน

                    ประชากร

  

     รวม

  ชาย

   หญิง

บ้านโคกกลาง

๑๕๑

๒๓๓

๒๐๘

๔๔๑

บ้านโคกกลาง

๑๓๓

๒๒๒

๒๐๖

๔๒๘

บ้านดงขี้นาค

๑๔๖

๒๒๓

๒๔๖

๔๖๙

บ้านห้วยค้อ

๑๔๔

๒๔๔

๒๔๐

๔๘๔

บ้านเหล่าขุมมัน

๑๔๕

๒๗๖

๓๐๘

๕๘๔

บ้านท่าสะอาด

๑๒๑

๒๑๔

๑๗๖

๓๙๐

บ้านเหล่าขุมมัน

๑๓๐

๒๔๙

๒๕๒

๕๐๑

บ้านน้อยคำเม็ก

๔๘

๘๖

๗๗

๑๖๓

บ้านผาน้ำย้อย

๑๔๖

๒๑๗

๑๙๓

๔๑๐

๑๐

บ้านท่าส้มป่อย

๑๔๙

๒๕๑

๒๗๔

๕๒๕

๑๑

บ้านโนนมาลี

๑๔๗

๒๖๗

๒๖๙

๕๓๖

๑๒

บ้านวังน้ำวน

๑๕๕

๒๘๓

๒๖๓

๕๔๖

๑๓

บ้านวังน้ำเย็น

๑๓๗

๒๘๓

๒๗๕

๕๕๘

รวม

,๗๕๒

,๐๔๘

,๙๘๗

,๐๓๕

 

                                                                         
                                                                                      สำนักงานทะเบียนอำเภอหนองพอก
    
                                                                                  ข้อมูล  ณ  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘
           

                               

                                   
                                              


 

 ขออภัย! กำลังปรับปรุงข้อมูล