หน้าหลัก ข้อมูลทั่วไป ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ข้อมูลการดำเนินงาน หนังสือราชการ ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น แหล่งท่องเที่ยว กระดานสนทนา ติดต่อเรา
 

 .: กฎหมาย :.
 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562

 เมื่อ : 14 พฤษภาคม 2564     อ่าน : 461

 คู่มือการปฏิบัติงาน รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์

 เมื่อ : 14 กรกฎาคม 2563     อ่าน : 471

 อำนาจหน้าที่ของ อบต.

 เมื่อ : 25 มิถุนายน 2563     อ่าน : 600

 ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ 2561 การจัดสรรงบประมาณการจัดทำงบประมาณ เเละการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท.

 เมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2562     อ่าน : 570

 การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 3

 เมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2562     อ่าน : 445

 การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 2

 เมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2562     อ่าน : 606

 การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 1

 เมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2562     อ่าน : 589

 การจัดสรรงบประมาณการจัดทำงบประมาณ เเละการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท.(ฉบับเพิ่มเติม)

 เมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2562     อ่าน : 537

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 เพิ่มเติมฉบับที 2

 เมื่อ : 15 พฤศจิกายน 2561     อ่าน : 689

 5 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547

 เมื่อ : 15 พฤศจิกายน 2561     อ่าน : 646

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 3

 เมื่อ : 15 พฤศจิกายน 2561     อ่าน : 674

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 2

 เมื่อ : 15 พฤศจิกายน 2561     อ่าน : 601

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. พ.ศ. 2548

 เมื่อ : 15 พฤศจิกายน 2561     อ่าน : 571

 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ฉบับที่ 2

 เมื่อ : 15 พฤศจิกายน 2561     อ่าน : 582

 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

 เมื่อ : 15 พฤศจิกายน 2561     อ่าน : 5638

 พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

 เมื่อ : 15 พฤศจิกายน 2561     อ่าน : 634

 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6

 เมื่อ : 15 พฤศจิกายน 2561     อ่าน : 1073

 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 5

 เมื่อ : 15 พฤศจิกายน 2561     อ่าน : 3581

 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4

 เมื่อ : 15 พฤศจิกายน 2561     อ่าน : 558

 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3

 เมื่อ : 15 พฤศจิกายน 2561     อ่าน : 568

  หน้า 1 [2]   
 ขออภัย! กำลังปรับปรุงข้อมูล