การประชุมเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ 1/2564 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ /2564
การประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ 1/2564 วันที่ 9 เมษายน 2564
การประชุมหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานตลาด(ตลาดสด หมู่ 9) 16 มีนาคม 2564
จิตอาสาล้างห้องน้ำวัดผาน้ำย้อยเทพประสิทธิ์ ม.2 บ้านโคกกลาง
โครงการคัดแยกขยะในครัวเรือนแบบบูรณาการ